Kasutustingimused

Veebilehe rahvaroivad.ee sisu (tekst ja fotod) on kaitstud Creative Commons vaba kasutamise litsentsiga CC BY-NC-ND. Vastavalt selle litsentsi tingimustele võite veebilehe sisu kopeerida, levitada, esitada ja üldsusele suunata tingimusel, et viitate autorile, ei kasuta sisu ärilistel eesmärkidel ja järgite tuletatud teoste keeldu. 

Autorile viitamine

Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.

Mitteäriline eesmärk

Tei ei või kasutada veebilehe sisu ärilistel eesmärkidel.

Tuletatud teoste keeld

Teil ei ole õigust veebilehelt võetud sisu töödeldud, ümberkujundatud või edasiarendatud kujul levitada.

Litsentsi täistekst