Veebilehe arendus

Veebilehe „Eesti rahvarõivad“ valmimine toimub Kultuuriministeeriumi toel ning sellele eelnenud programmi „Eesti rahvarõivad 2017-2021“ põhimõtete alusel.

Veebilehe toimimist rahastatakse riigieelarvest Rahvakultuuri Keskuse kaudu. Rahvakultuuri Keskuse kontaktisik on toetusmeetmete osakonna juhataja Margit Salmar.

Veebilehe arendajaks on MTÜ Rahvarõivas ning nõuandvateks institutsioonideks ja koostööpartneriteks Eesti Rahva Muuseum, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning kutsetunnistust omavad rahvarõiva- ja käsitöömeistrid.

Koostöökogu

Eesti Rahvarõivaste veebilehe koostamisele suunatud sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimuste täitmise jälgimiseks on MTÜ Rahvarõivas juhatuse poolt kinnitatud koostöökogu:

 • Eino Pedanik Kultuuriministeerium     
 • Liivi Soova            Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Urve Gromov     Rahvakultuuri Keskus    
 • Anu Randmaa    MTÜ Rahvarõivas           
 • Silvi Allimann     OÜ Kaunis Rahvarõivas
 • Reet Piiri              Eesti Rahva Muuseum     
 • Silja Nõu              OÜ Kodukäsitöö              
 • Ave Matsin         TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia   
 • Liina Veskimägi-Iliste      Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Koostöökogu ülesanded

 • Toetuse eesmärgist lähtuva aastase tegevuskava arutelul osalemine ja tegevuskava kinnitamine;
 • ettepanekute esitamine valmistatavate näidiskomplektide valiku tegemisel;
 • osalemine aastaaruande analüüsil ja kinnitamisel;
 • toetusaruannetest koondkokkuvõtte koostamise perioodi määramine ja valminud kokkuvõtte kinnitamine;
 • toetuse andjale ettepanekute esitamine toetuse kasutamise ja eelarve osas;
 • veebilehe arendusettepanekute tegemine;
 • paikkondlikke rahvarõiva nõuandekodade loomise tingimuste väljatöötamine ja nõuandekodade kinnitamine.

Veebilehe põhimõtted

Toetuse rakendamise ja elluviimise eest vastutab MTÜ Rahvarõivas, kes hindab perioodi lõpus koostatavas kokkuvõttes toetuse abil ellu viidud tegevuste tulemuslikkust, annab vajadusel aru toetuse andjale eesmärkide saavutamisest ning edastab koostöökogu ettepanekuid toetuse tingimuste täiendamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks.

Toetuse andmise üldeesmärgid

Toetuse andmine lähtub UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni põhimõtetest.

Toetus

 • aitab kaasa Eesti rahvarõivaste valmistamise ja kandmise traditsiooni kui vaimse kultuuripärandi  väärtustamisele, hoidmisele ja tutvustamisele;
 • annab võimaluse uurida ja tutvustada unustusehõlma vajunud rahvarõivaid ning luua tingimused nende taas kasutusse võtmisele;
 • annab võimaluse uurida põhjalikult rahvarõivaste valmistamise ja kandmise traditsioone ning avaldada need veebiportaalis;
 • aitab kaasa paikkondliku identiteedi tugevdamisele ja kohaliku väikeettevõtluse arengule.

Toetatavad tegevused rahvarõivaste väärtustamisel

 • Veebiportaali „Eesti rahvarõivad“ pidev täiendamine kihelkondlike rahvarõivastega;
 • veebiportaali haldamine ja uuendamine;
 • kihelkondlike rahvarõivaste näidiskomplektide valmistamine;
 • rahvarõivakirjelduste koostamine ja retsenseerimine;
 • sobivate olemasolevate ja valmivate komplektide kaardistamine rahvarõivakooli lõpetajate ja kutseeksami sooritajate hulgast;
 • rahvarõivaste fotografeerimine;
 • erinevatele sihtgruppidele rahvarõivaste kandmise traditsiooni kui vaimse pärandi säilitamise tutvustamine mitmesuguste ettevõtmiste ja koolituste kaudu;
 • paikkondlike rahvarõivapäevade korraldamine;
 • paikkondlike nõuandekodade väljaarendamine ja nõustamine;
 • rahvarõivaalaste suurürituste korraldamine („tuulutamine“, konverentsid, näitused, esitlused jms);
 • valdkonnale oluliste, spetsialistide poolt eelretsenseeritud ja heaks kiidetud trükiste väljaandmine.

Näidiskomplektide valik ja üleandmine

 • Koostöökogu teeb ettepaneku paikkondlike nõuandekodade ja ekspertide soovitusi arvestades näidiskomplektide valmistamise valikuks.
 • Tellitud rahvarõivakomplektid või -üksikesemed valmivad käsitöömeistrite poolt ühe eelarveaasta jooksul.
 • Rahvarõivakomplekti lahutamatuks osaks on rõivapass, kus on märgitud komplekti esemete loetelu, valmistamise aluseks olevate esemete või kirjelduste numbrid, valmistaja ja valmistamise aasta.
 • Koostöökogu poolt kinnitatud ühe perioodi jooksul valminud rahvarõivad või -üksikesemed on toetuse saaja käsutuses kuni perioodi lõpuni.
 • Perioodi lõppedes antakse toetuse saaja poolt rahvarõivakomplektid või -üksikesemed üle Eesti Rahva Muuseumile, kellel on õigus neid lepingu alusel deponeerida rahvarõiva paikkondlikele nõuandekodadele.

Abikõlblikud kulud

 • Veebiportaali lisatavate infomaterjalide ettevalmistamise, kirjelduste koostamise ja kirjaliku osa retsenseerimise ning sisulise toimetamise kulu;
 • rahvarõivaste uurimise ja tutvustamisega seotud rendi- ja transpordikulu;
 • rahvarõivaste rendi- ja transpordikulu;
 • professionaalsete fotograafide ja vajadusel modellide töötasu;
 • veebiportaali lisatavate infomaterjalide ettevalmistamise, kirjelduste koostamise ja kirjaliku osa retsenseerimise ning sisulise toimetamise kulu;
 • portaali haldamise, arendamise, tehniline täiendamise ja kohandamise kulu;
 • näidiskomplektide valmistamise kulu.

Kulud peavad kajastuma toetuse saaja raamatupidamises ning olema identifitseeritavad ja kontrollitavad. Toetuse tulemused on avalikult kasutatavad.

Mitteabikõlblikud kulud

 • Toitlustuskulud;
 • organisatsioonide liikmemaksud;
 • esinduskulud ja kingitused;
 • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
 • maamaks;
 • trahvid, kohtukulud, viivised;
 • käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
 • muud toetuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
 • investeeringukulud.

Mõõdikud

 • veebiportaali kantud rahvarõivakomplektide arv;
 • koostatud ja veebilehele kantud kihelkondlike tekstide arv;
 • valminud näidiskomplektide arv;
 • veebiportaali külastajate arv;
 • programmi kaasabil väljaantud õppematerjalide ja trükiste arv;
 • kutsetunnistuse saanud meistrite arv;
 • koostööle asunud nõuandekodade arv;
 • programmiga koostööd tegevad õppejõudude ja nõustajate arv.

Ajalugu

 • Programmiperioodi kokkuvõte.
 • Järgnevate aastate aruanded.