Täiendkoolitus

Õppekorralduse alused

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitusele saab registreeruda e-kirja ja telefoni teel. Vastav e-posti aadress ja telefoninumber avaldatakse koolituse kuulutuses. Registreerumisel esitatud isikuandmed (nimi, telefon, e-posti aadress) ei kuulu avalikustamisele. Registreerunule antakse tagasiside ja esmane info koolituse kohta kolme tööpäeva jooksul.

Grupp komplekteeritakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja registreerumine on avatud kuni koolituse täitumiseni. Kui grupp ei komplekteeru, saadetakse vastav info registreerunutele vähemalt 5 päeva enne koolituse planeeritud algust. Kui grupp on juba täitunud, lisatakse registreerunu ootenimekirja ja temaga võetakse ühendust, kui grupis vabaneb koht.

Koolituse alustamine ja õppekorraldus

Koolituse alguses sõlmitakse leping õppija ja koolitaja vahel, kus sätestestatakse täpsemalt koolituse toimumise kord ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

Koolitus jaguneb koolituskordadeks. Iga koolituskord koosneb kahest koolituspäevast. Koolituspäevad toimuvad reeglina nädalavahetustel vastavalt koolituse ajakavale, sagedusega üks nädalavahetus kuus. Koolitaja jätab endale õiguse muuta koolituskordade toimumise aegu, sellest õppijat ette teavitades. Koolitusel osalemise arvestust peetakse registreerimislehtede täitmise teel. Registreerimislehti säilitatakse koolitusasutuse kontoris.

Koolitus viiakse läbi vastavalt õppekavale. Koolitus toimub eesti keeles. Õppetöö toimub õppeklassis, kus on olemas töökohad vastavalt grupi suurusele, sobilik valgustus, kuni 2 õmblusmasinat, triikraud ja -laud jt üldkasutatavad töövahendid, dataprojektor ja tahvel. Õppija võtab kaasa individuaalsed töövahendid ja materjalid.

Veebikoolitused toimuvad peamiselt Microsoft Teams keskkonnas.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasutakse osade kaupa arve alusel enne iga koolituskorra algust. Koolituskorra eest tuleb tasuda ka juhul, kui õppija sellel koolituskorral ei osale. Kokkuleppel võib koolituse eest tasuda korraga pikema perioodi eest. Erandkorras ja kokkuleppel koolituse korraldajaga on võimalik koolituse eest tasuda hilisemal kuupäeval. Koolitaja tõttu ärajäänud koolituspäevade eest juba tasutud õppemaks tagastatakse.

Koolituse vältel õppemaksu suurust ei muudeta. Hinnasoodustusi ja õppemaksust vabastamist üldjuhul ei tehta.

Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise soovist tuleb koolituse juhti teavitada niipea kui võimalik. Kui koolitusest loobutakse peale koolituse algust, ei tagastata juba toimunud koolituskordade eest tasutud õppemaksu.

Koolituselt väljaarvamine

Õppija võib koolituselt välja arvata juhul, kui koolituse tasu pole makstud ettenähtud või kokkulepitud kuupäevaks või kui õppija on puudunud rohkem kui 30% koolituspäevadel.

Koolituse lõpetamine, tunnistuse või tõendi väljastamine

Õppijale väljastatakse koolituse lõpetamise puhul tunnistus, kui on täidetud järgmised nõuded: õppija on osalenud vähemalt 70% koolituspäevadest, ta on valmistanud rahvarõiva põhikomplekti ja koostanud selle kohta kirjaliku töö. Tunnistus tõendab kutsestandardi V taseme praktilise mooduli läbimist, mis võimaldab tulumaksutagastust ja annab õiguse õppepuhkusele. Tunnistused on nummerdatud, väljastatud tunnistuste kohta peetakse registrit. Tunnistused allkirjastab koolitusasutuse juhatuse liige.

Kui ühte või mitut eelpoolnimetatud nõuetest ei ole täidetud, väljastatakse õppijale tunnistuse asemel tõend koolitusel osalemise kohta.

Isikuandmete kasutamine

Õppija isikuandmeid kasutatakse ainult selleks, et edastada korralduslikku ja õppetööga seotud infot, väljastada õppetasu arveid ja koolitusel osalemist või läbimist kinnitavaid dokumente.

Tulumaksutagastus ja õppepuhkus

Kui õppijale on väljastatud koolituse lõpetamise puhul tunnistus, saab ta koolituse eest makstud tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§26 lg 2).

Õppijal on õigus õppepuhkusele vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korrale (§13-14).

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Koolitus toimub õppeklassis, mis on sisustatud vastavalt koolituse eesmärgile ja sisule. Õppeklassis on olemas töökohti vastavalt grupi suurusele, vajalik valgustus, üldkasutatavad töövahendid (kuni kaks õmblusmasinat, triikimisraud ja -laud) ja esitlustehnika (dataprojektor ja tahvel).

Õppijatel on võimalik kasutada internetiühendust.

Õppekeskkonna kujundamisel võetakse arvesse õppijate ja koolitajate tagasisidet.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

Õppekava koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardile ja 5. taseme tekstiilkäsitöölise (rahvarõivaste valmistamine) kutsestandardi nõuetele. Õppekava koostamisel lähtutakse ka õppijate vajadustest.

Õppekavade ülevaatamine ja vajadusel täiendamine toimub vähemalt üks kord aastas.

Koolitaja kvaliteedi tagamine

Koolitajatelt eeldatakse erialast haridust ja/või piisavat töökogemust ja/või pikaajalist koolitamise kogemust õpetataval erialal. Info koolitajate hariduse ja kogemuse kohta on avaldatud veebilehel rahvaroivas.folkart.ee.

Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. Tagasisidet jagatakse koolitajatega ja vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumine

Koolituse kestel kogutakse õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet ja selle põhjal tehakse vajadusel muudatusi koolituse kõrge kvaliteedi tagamiseks.

Koolituse lõpus küsitakse õppijatelt kirjalikku tagasisidet koolituse sisu, koolitajate, õppekeskkonna ja koolituse korralduse kohta. Tagasisidet jagatakse koolitajatega ning tagasiside analüüsi põhjal viiakse vajadusel edasistes koolitustes sisse muudatused.

Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Õppekava

RAHVARÕIVASTE VALMISTAMINE

Õppekava alusel korraldatakse rahvarõivaste valmistamise alast täienduskoolitust. Õppekava määrab kindlaks rahvarõiva kursuse ülesehituse vastavalt täienduskoolituse standardile ja 5. taseme tekstiilkäsitöölise (rahvarõivaste valmistamine) kutsestandardile.

Õppekava nimetus: RAHVARÕIVASTE VALMISTAMINE

Õppekavarühm. 0214 Käsitöö.

Õppekava koostamise alus. 5.taseme tekstiilkäsitöölise (rahvarõivaste valmistaja) kutsestandardi kompetentsid:

 • kohustuslik kompetents B 2.1 Tööprotsessi korraldamine
 • spetsialiseerumisega seotud kompetents B 2.11 Rahvarõivaste valmistamine
 • kutset läbiv kompetents B 2.14.

Koolituse eesmärgid. Kursuse läbinu valmistab ühe kihelkonna rahvarõiva põhikomplekti ja koostab selle kohta  kirjaliku töö.

Õpiväljundid.                               

Kursuse läbinu:

 • paneb muuseumi- ning kirjandusallikate põhjal kokku valmistatava rahvarõivakomplekti, arvestab seejuures rahvarõivaste geograafilist, ajastulist ja sotsiaalset eripära;
 • valib sobivad materjalid, töövahendid ja lõiked  pidades silmas originaalilähedust ja  komplekti terviklikkust;
 • kasutab rahvarõivaste valmistamisel pärandtehnoloogilisi töövõtteid 
 • koostab vajalikud tööjoonised ja -skeemid;
 • valmistab põhikomplekti kuuluvad rahvarõivaesemed, ja teab nende kandmise traditsiooni;
 • koostab valmistatud komplekti kohta kirjaliku kokkuvõtte.

Sihtgrupp. Rahvarõivaste valmistamisest huvitatud inimesed.

Õpingute alustamise tingimused puuduvad.      

Õppe kogumaht. 40 ak tundi auditoorset tööd, 320 ak tundi praktilist tööd ja 300 ak tundi iseseisvat tööd.

Õppekeskkond ja õppevahendid. Miinimumnõuded õppeklassile: töökohad vastavalt grupi suurusele, vajalik valgustus, 1-2 õmblusmasinat, triikraud, triikimislaud, dataprojektor, tahvel. Individuaalsed töövahendid ja materjalid võtab kursuslane ise kaasa.

Õppemeetodid. Loengud, seminarid, vestlus, praktiline töö kahes grupis erinevate tehnikate ja võtete õppimisel, individuaaltunnid, iseseisev töö.

sisu

Sisu:                                                                                               ak/t

Loengud, seminarid, uurimine:
Sissejuhatus1
Eesti rahvarõivaste paikkondlikud ja ajastulised iseärasused3
Värvid rahvarõivastes2
Komplekteerimine6
Töö muuseumis, esemete uurimine14
Kirjaliku töö koostamine ja tegevuste dokumenteerimine9
Rahvarõivaste hooldamine2
Valminud rõivakomplekti esitlemine2
Materjalide ja töövahendite tutvustamine1
Kokku40
Praktiline rühmatöö ja individuaalne juhendamine
Lõigete kohandamine, juurdelõikus ja õmblemine159
Tikkimine72
Vööde ja paelte valmistamine28
Silmuskudumine20
Kõval alusel peakatete tegemine20
Riietumine, ehtimine21
Kokku320
KÕIK KOKKU360
  

Õppematerjalid. Soovituslik erialane kirjandus on leitav Eesti rahvarõivaste veebilehel.

Koolitus loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõputöö esitlust, milleks on oma valmistatud rahvarõivakostüüm koos lisanditega ja kirjalik muuseumimaterjalidel ja isiklikul praktilisel kogemusel põhinev lõputöö. Lõputöö võib olla esitatud ka digitaalselt, tööproovid ja materjalinäidised vormistatakse eraldi ning esitatakse lõpetamisel.

Hindamismeetod. Esitlus ja kirjalik töö, vestlus.

Hindamiskriteeriumid:

 • õppija põhjendab oma otsuseid ja valikuid rahvarõivakomplekti kokkupanekul
 • valmistab rahvarõiva põhikomplekti, mis sobib kandjale
 • valmistatud komplekti kohta on koostatud kirjalik töö.

Lõpetamisel antav dokument:

 • koolituse läbimisel ja lõpetamise tingimuste täitmisel antakse osalejale koolitusasutuse tunnistus.
 • hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitajate kvalifikatsioon. Vastavalt teemale ajaloolase või etnoloogi, pärandtehnoloogi, rõivakonstruktori, käsitöömeistri või käsitööõpetaja kvalifikatsioon, praktiline töökogemus õpetatavas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus.          

Rahvarõivakoolitused paikkondades

Rahvarõivakoolitusi koordineerivad Rahvakultuuri Keskus ja MTÜ Rahvarõivas.

MTÜ Rahvarõivas korraldab rahvarõivakoolitust Tallinnas, Allikamaja koolituskeskuses aadressiga Lühike jalg 6a. MTÜ koordineerimisel toimuvad rahvarõivakoolitused veel Saaremaal, Tõstamaal, Virumaal, Keilas ja Laulasmaal.

Rahvakultuuri Keskus koordineerib rahvarõivakoolitusi Eesti Rahva Muuseumis ja Jäneda Koolituskeskuses.